Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa ogólne warunki sprzedaży oraz reguluje relację pomiędzy BLOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034899, REGON: 525250940; 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10, e-mail: hello@blogo-store.com „Sprzedawca”] jako sprzedawcą, prowadzącym Sklep internetowy pod adresem https://blogo-store.com [„Sklep internetowy”] oraz klientem, który zawiera ze Sprzedawcą umowę zakupu Towarów [„Umowa”]. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://blogo-store.com i administratorem danych przetwarzanych w ramach Sklepu internetowego jest BLOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034899, REGON: 525250940; NIP 8522694112; 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10, e–mail: hello@blogo-store.com.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do wszystkich klientów, chyba że Regulamin wyraźne wskazuje, że część postanowień nie odnosi się do konkretnej grupy – w szczególności do Przedsiębiorców w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystając z usług [„Usługi”] świadczonych przez Sprzedawcę zgadzasz się – w imieniu swoim lub podmiotu, który reprezentujesz – na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli działasz w imieniu jakiegokolwiek podmiotu, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś w pełni umocowany do reprezentowania tego podmiotu w kontaktach ze Sprzedawcą.
 4. Niniejszy Regulamin oraz wszelka inna dokumentacja, do której odwołuje się Regulamin, stanowią umowę pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem.
 5. Klient i Sprzedawca Software będziecie w dalszej części łącznie nazywani „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”.
 6. Definicje:
  1. Dni Robocze” – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Formularz Rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożlwiający utworzenie konta;
  3. Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym zmierzający do złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  4. Koszyk” –  oznacza usługę udostępnianą każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegającą na umożliwieniu mu łatwego złożenia zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki do 14 dni. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. Klient” – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  6. Cena” – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową;
  7. Dostawa” – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zaakceptowanym przez Sprzedawcę Zamówieniu;
  8. Dostawca” – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, tj.: Furgonetka.
  9. Hasło” – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji na Stronie Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Stronie Internetowej
  10. Konsument” – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  11. Konto Klienta” – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta;
  12. Login” – oznacza adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;
  13. Płatność” – oznacza czynność polegającą na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki;
  14. Polityka Prywatności” – oznacza politykę prywatności Sprzedawcy. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  15. Promocja” – oznacza szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
  16. Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej wobec Sprzedawcy związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  17. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin;
  18. RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  19. Sprzedawca” – BLOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
   w Szczecinie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034899, REGON: 525250940, 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego;
  20. Sklep internetowy” – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy, działające w domenie https://blogo-store.com;
  21. Towar” – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. Towary są standardowe dla wszystkich Klientów.
  22. Treść”, „Treści” – oznacza elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych z późn. zm. (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu internetowego;
  23. Trwały nośnik” – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  24. Umowa” – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;
  25. Usługi” – oznaczają usługi świadczone przez Sprzedawcę w związku z zapewnieniem dostępu do Sklepu;
  26. Newsletter” – oznacza usługę Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;
  27. Wymagania techniczne” – oznaczają minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zawarcia Umowy, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z przeglądarek internetowych Firefox/Chrome/Safari/Opera (w aktualnej wersji) By dokonać zakupów w Sklepie internetowym Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient jak również posiadanie przez Klienta pełnej zdolności prawnej i do czynności prawnych. Korzystając z Usług oraz składając zamówienia Klient oświadcza, iż spełnia powyższy wymóg, w szczególności zaś że jest pełnoletni.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, logotypów zamieszczanych w Sklepie internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie internetowym w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy oraz osobom trzecim. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient jest obowiązany do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. pliki cookies w celu zapewniania poprawnego dzialania sklepu internetowego a takze do optymalizacji procesu sprzedaży. Klient ma możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki ( szczegółowa konfiguracja i sposób zarządzania cookies są zależne od konkretnej przeglądarki).
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z Usług, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z istnieniem zagrożenia pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z zagrożeniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z istnieniem zagrożenia pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z zagrożeniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
  71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.
 9. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Klientów.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.
 11. , krajów Unii Europejskiej, Ukrainy.
 12. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w dni robocze w godzinach 9 – 17a pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej: hello@blogo-store.com;
  2. telefonu: +48 455 409 963.

§2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ REJESTRACJA

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. założenie i prowadzenie Konta;
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  6.  
  7.  
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
 3. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po łącznym spełnieniu następujących warunków: wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień regulaminu, kliknięcia pola „zarejestruj”. Konto Klienta nie jest możliwe do założenia bez
 • jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu zamówienia.
 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę Usług dobrowolne i bezpłatne.
 4. Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@blogo-store.com lub też pisemnie na adres: 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10, zaś Sprzedawca poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 6. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy
   w związku z zawarciem umowy o świadczeniu Usług lub Umowy, w szczególności w zakresie,
   w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma dostęp do swoich danych, a także możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta (w tym zaprzestania ich przetwarzania) w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta zgodnie z Polityką Prywatności;
  3. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu internetowego;
  4. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  8. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego Cen lub opisów Towarów.
  9. BLOGO sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu oraz działań wskazanych w pkt. 10 lit. h. powyżej, oraz w szczególności, gdy Klient:
  10. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  11. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  12. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
  13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§3 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Główne cechy świadczenia usług z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia usług oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient wchodzi na Stronę internetową pod adresem https://blogo-store.com,
  2. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do Formularza zamówienia,
  3. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię
   i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP,
  4. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy,
  5. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży,
  6. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego („Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  7. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
  8. W
 3. Klient może skorzystać z rabatu do Zamówienia poprzez użycie w Koszyku otrzymanego wcześniej kodu rabatowego (kuponu). Nie jest możliwe użycie więcej niż jednego kodu rabatowego do jednego Zamówienia. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową , dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
  1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży albo
  2. informacją o nie przyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia w szczególności z powodu braku płatności albo z powodu nieodebrania przesyłki;
 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 pkt. a niniejszego regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
 8. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.
 9. W przypadku braku możliwości przyjęcia złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca na wskazany przez Klienta adres e-mail poinformuje o tym Klienta. W sytuacji, o której mowa powyżej, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 10. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e -mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 11. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. Sprzedawca dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

§4 CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT, i są podawane
  w polskich złotych.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
 3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 4. Sprzedawca wskaże, w sposób przejrzysty przy każdym Towarze najniższej ceny z ostatnich 30 dni, nawet jeśli w okresie ostatnich 30 dni Towar ten sprzedawany był w cenie regularnej.
 5. Sprzedawca wskaże w sposób przejrzysty przy każdym Towarze, który jest oferowany do Sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni obok informacji o obniżonej cenie informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub tej Usługi do dnia wprowadzenia obniżki (najniższa Cena od wprowadzenia towaru).
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. BLIK
  2. Płatność kartą
  3. Przelewy online
 7. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych.
 8. Klient może również we wskazanym powyżej w ust. 7 terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.
 9. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas Dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez Dostawcę. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 14 Dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego Dostawcę, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy Dostawy.
 2. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy Dostawy.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru niezwłocznie po powzięciu o tym informacji;
 4. Koszty dostarczenia Towaru ponoszone są przez Klienta, chyba że co innego wynika z ustanowionego Regulaminu lub Regulaminu Promocji.
 5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Towarów.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki i żądać od kuriera bezzwłocznego spisania protokołu reklamacyjnego. O spisanej reklamacji należy poinformować Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostarczenia przesyłki, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w wysyłce Zamówienia.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia nie ma możliwości dodawania i wymiany produktów w Zamówieniu. 
 10. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mailowy Klienta wskazany przez niego przy składaniu Zamówienia informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny, zgodnie z regulaminem danego Dostawcy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§6 NEWSLETTER

 1. Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi nieodpłatnej Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie zarówno do Konsumenta, jak również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. W szczególności Konsument może:
  1. wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10,
  2. przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adres e-mail: hello@blogo-store.com.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt zakupionych Towarów bez kosztów wysyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument samodzielnie wybiera sposób dostarczenia zwracanych Towarów (brak możliwości zwrotu towaru za pośrednictwem przesyłek płatnych za pobraniem). Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem Towaru przez Konsumenta oraz nie bierze odpowiedzialności za zgubienie przesyłki
  z Towarem przez przewoźnika. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zwracanego Towaru należy przesłać oryginał bądź kopie dowodu zakupu. jeśli złożenie Zamówienie nastąpiło bez rejestracji Konta Klienta
 11. Zwracany towar należy odesłać na adres: 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku braku odbioru zamówionego Towaru przez Klienta oraz jednoczesnego braku kontaktu z ww. Klientem, w związku z czym Sprzedawca nie ma możliwości spełnienia swoich obowiązków wynikających z zawartej Umowy – w terminie do 7 Dni roboczych po stwierdzeniu niemożności wykonania Umowy.

§8 REKLAMACJE

 1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie zarówno do Konsumenta, jak również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru zgodnego z Umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, na podstawie rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 3. Jeżeli Towar nie jest zgody z Umową, Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: hello@blogo-store.com bądź na piśmie, wysyłając ją na adres: 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10.
 4. Przy zgłoszeniu reklamacji, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, należy zamieścić informację
  o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, imię, nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 Dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar Sprzedawcy na adres: 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10. Przesyłki wysyłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedawcę.
 6. Jeśli sprzedany Towar ma wadę, klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 7. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny.
 9. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego,
  w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BLOGO sp. z o.o., 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10 albo na adres e-mail: hello@blogo-store.com.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców, nie zaś Konsumentów ani Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.
 2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
  sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie
  od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę Dostawcy przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Klient niebędący Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Towar zakupiony przez Klienta nabywany jest w celu dalszej odsprzedaży bez odpowiedniej umowy ze Sprzedawcą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy.

 

§11 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Sklepie internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDU

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BLOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034899, REGON: 525250940; 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10, e-mail: hello@blogo-store.com
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  1. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną, polegającej na informowaniu o Sprzedawcy i jego działalności, prowadzeniu komunikacji dotyczącej usług świadczonych przez Sprzedawcę i ich jakości, w szczególności z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu adresu poczty elektronicznej i kontaktowego numeru telefonicznego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO];
  2. wykonywania zawartych umów lub podjęcia działań (na żądanie Klienta) przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
  3. wykonywania umów z podmiotem, którego Klient jest przedstawicielem w kontaktach z Sprzedawcą lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Sprzedawcę drogą inną niż elektroniczna, w szczególności zaś: informowania o Sprzedawcy oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. prowadzenia pomiarów statystycznych dot.: Sklepu internetowego; użytkowników Sklepu internetowego i ich preferencji; monitorowania ruchu w Sklepie internetowym; rozróżnienia użytkowników Serwisu (bez ich identyfikowania); zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu internetowego i świadczonych w ramach Sklepu internetowego usług (m.in. wykrywania przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego); bieżącego udoskonalania jakości usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego i dopasowywania ich do preferencji użytkowników, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  6. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w szczególności zaś: wysyłki Newsletterów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych występującym po stronie Sprzedawcy lub osób trzecich jest:
  1. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. d powyżej – działalność marketingowa i promocyjna Sprzedawcy;
  2. w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. f powyżej– ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
 2. Dane osobowe będą przekazywane:
  1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Sprzedawcy obowiązku przekazania danych;
  2. BLOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034899, REGON: 525250940; 71 – 004 Szczecin, ul. prof. Władysława Grabskiego 7/10, e-mail: hello@blogo-store.com właścicielowi i administratorowi sklepu internetowego;
  3. podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Sprzedawcę umów w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów, w szczególności: mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane a zapewnieniem dostępu do usługi i utrzymywaniem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub z prowadzeniem Strony internetowej;
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  5. podmiotom umożliwiającym Sprzedawcy dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; 
  6. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  7. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  8. podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych na Sprzedawcę powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane przez okres współpracy odpowiednio: z Klientem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Klient jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych na Sprzedawcę powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Szczegółowy zakres uprawnień Klienta jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
 7. W każdym czasie Klient jest uprawniony do realizacji wspomnianych uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w szczególności zaś do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
  2. żądania sprostowania danych osobowych jego dotyczących;
  3. żądania usunięcia danych osobowych jego dotyczących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne:
   1. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sprzedawcy;
   2. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo Klienta, o którym mowa w niniejszej literze c, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, 
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. żądania ograniczenie przetwarzania danych osobowych jego dotyczących;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. żądania przenoszenia danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany;
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. w zakresie, w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie jego zgody – Klient jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże niepodanie danych utrudni lub nawet uniemożliwi, odpowiednio: kontakt z Klientem, zawarcie lub wykonanie Umowy lub świadczenie usług w ramach Sklepu internetowego lub udostępnienie ich stosownym podmiotom.
 2. Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Klienta, uzyskane zostały przez Sprzedawcę od użytkownika Sklepu internetowego, który twierdził, iż działa w imieniu Klienta lub z publicznie dostępnych źródeł – w takich przypadkach Sprzedawca przetwarza dane w zakresie danych kontaktowych Klienta lub niezbędnych do zawarcia lub wykonania Umowy (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Klienta wpływa.

§14 PLIKI COOKIES

 1. Na Stronie Internetowej Sprzedawcy wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  1.  Pliki cookies Woocommerce, więcej informacji dostępne pod adresem: https://woo.com/document/woocommerce-cookies/
  2. Pliki cookies Facebook Pixel, więcej informacji dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 7. Sprzedawca ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Sprzedawca może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  2. Dane statystyczne – Sprzedawca oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na Trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu internetowego.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
 7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie internetowym. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Sprzedawca informuje, że pod http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 11. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 14. Regulamin wchodzi w życie: